Previous

page 2 of 8 Next

                        2001년 8월 영국의 뉴햄프셔

                   일부분을 확대한 것

                      얼굴 부분을 확대한 것

요정의 고리(ring)라고 불려진 중세 시대의 그림

 

                           더욱 확대한 것